ਧੁੱਪੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਠੰਡ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਧੁੱਪੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਠੰਡ__

ਇਹ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੀ ਫੜਿਆ ਪੰਖਡ__
 
Top