ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਂ__

ਵਾਹ ਸੱਜਣਾ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਂ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Sanjeev dadral 2 Liners 4
J 2 Liners 0
S 2 Liners 2
ᎶuᏒᎥ jᎪsᎳᎪᏞ 2 Liners 0
Top