ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਂ__

ਵਾਹ ਸੱਜਣਾ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਂ__
 
Top