ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ__

ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ__
 
Top