ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ__

ਕੁਝ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਸਮਜਾਇਆ, ਕੁਝ ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ__
 
Top