ਹੱਥਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਕੀਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੱਥਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾੳੁਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ__

ਪਤਾ ਨਹੀ ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ__
 
Top