ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ___
ਜੇ ਥੋਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ___
ਕਿਉਕੀ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ__
 
Top