ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਜਿਵੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ__

ਭਾਵੇ ਪੱਟੀਏ ਸ਼ੋਕੀਨ ਯਾਰੋ ਅੱਤ ਦੀ ਰਕਾਣ ਪਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ__
 
Top