ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੀ ਤਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ..
 
Top