ਤੁਰ ਗਏ ਜਹਿੜੇ ਓਹ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੁਰ ਗਏ ਜਹਿੜੇ ਓਹ ਵੀ ਸੀ ਉੰਝ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਜਹੇ

ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਂ ਗਏ ਹਾਰ ਤੇ ਓਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ...
 
Top