ਅਰਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਰਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ__ਆਰਜੂ ਤੂ ਹੀ ਏ

ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ__ਪਿਆਰ ਤੂ ਹੀ ਏ

ਖਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ__ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੂ ਹੀ ਏ —
 
Top