ਜਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਏ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਏ, ਬਸ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਨੇ__

ਤੂ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਮਾਨ ਬਾਕੀ ਏ__
 
Top