ਕਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ 3600 Ford ਪੁਰਾਣਾ ਨੀ__

ਮਾਣਕ ਦੀਆ ਕਲੀਆ ਸੁਣ ਲੈਦੇ ਜਾਂ ਫੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨੀ__;)
 
Top