ਲੜਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੜਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੀ ਆ__

ਬੱਸ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਓਸਦੀ ਚੰਦਰੀ ਪੱਪੀ Lipstick ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ__:P
 
Top