ਅਮਰੀਕਾ :- ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਮਰੀਕਾ :- ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ...
...
ਜਪਾਨ :- ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆ ਨੇ ....
...
ਚੀਨ :- ਸਾਡੇ ਹਾਥੀ ਸੈਕਲ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ....
....
....
ਭਾਰਤ :- ਸਾਡੇ ਗ਼ਧੇ ਦੇਸ਼
ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ...
 
Top