ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ__

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ__♥
 
Top