ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਖਿਲਾਂਗਾ__

ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕ ਆਈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ__♥
 
Top