ਪਿਆਰ* ਕਰੌ ਪਰ ਧੌਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ* ਕਰੌ ਪਰ ਧੌਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆ ਦਾ ਤੌਹਫਾ ਨਾ ਦੇਣਾ,

ਦਿਲ ਤੌ ਕੌਸੇ ਕੌਈ ਤਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ , ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ...!!!


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top