ਪਿਹਲਾਂ ਹਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਹਲਾਂ ਹਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ__

ਲਗਦਾ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ__:p


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top