ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲੱਬ ਦੇਖੇ__

ਕਦੇ ਖੇਡਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਭੁਲੇਖੇ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top