ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਕਿ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ,


ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਤਣ ਕਿ ਨਾ ਪਰਤਣ..


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top