ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,

ਜੋ ਰੌਦੇਂ ਰੌਦੇਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top