ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਸਮਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਸਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਦੀਆਂ __
.
ਅੱਜ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਕਿਉ ਰਹਿ ਆ __
 
Top