ਅੱਜ ਵੀ ਖੈਰ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾਂ

KARAN

Prime VIP
ਅੱਜ ਵੀ ਖੈਰ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ,ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ,
ਭੁੱਲਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ,ਉਹ ਮਰਜਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ...
 
Top