ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ.

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ....

ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ...
 
Top