ਠੰਡੀ ਚੱਲੇ ਪੌਣ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਠੰਡੀ ਚੱਲੇ ਪੌਣ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ__

ਇੱਕ ਯਾਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਮ ਦੋਵੇਂ ਰਲ਼ ਮਿਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ__
 
Top