ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਓਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ •●•

•●• ਪਰ ਓਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ •●•

•●• ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹੁੱਬਤ ਤਾਂ ਹੈ 'ਪਰ'
ਤੈੰਨੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ •

writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top