ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ

Nagra

Member
ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੋਹਣੀਏ ਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ

ਆਏ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ

ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉਨਾ ਬੁੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ

ਤੇਰੇ ਖਿੜਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਹੰਝੂ ਸਾਡੇ

ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ

ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੋੜੇ

ਮਿੱਧੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ


writer : unkown
 
Top