ਵਕਤ....

ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੌਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ,._
ਪਰ ਓਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਹਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ
 
Top