ਤਨਹਾਈ

rkorpal

Elite
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ,
ਪਰ....
ਓਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ’ਚ ਗੁਜਰਦਾ ਏ.... rkorpal
 
Top