ਜੀਣਾਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ

[Gur-e]

Prime VIP
ਮੈ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਵਾਸਤਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ.
ਆਖਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਣਾਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ
:(
 
Top