ਦੁੱਧ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਡੰਗਿਆ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਚਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਬੀਤਦੀ ਰਹੀ
ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ
ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲ ਕਿਨੇ ਸੀ
ਵਲ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ
ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਸੀ
ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ
ਦੁੱਧ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਡੰਗਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਪ ਪਾਲ - ਪਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ


_________
Unknown
 
Top