ਕੋੜਾ ਸੱਚ

..ਕਮਲਿਆ..ਲਾਈ ਲੱਗ

ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ,
ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਫਿਰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ. . .
 
smiley32.gif
smiley32.gif
 
Top