ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਮੰਜੀਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਮੰਜੀਲਾ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆ__ ਹੋਸਲੇ ਵੀ ਟੂੱਟ ਜਾਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ..:(
 
Top