ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਦੇ ਨੇ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
“ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਜਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਦੇ ਨੇ,

ਛੱਡ ਦੇ ਦਿਲਾ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਖਤ ਦੇ
ਨਾਲ ਏਥੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਦੇ ਨੇ..
 
Top