ਦਿਲ ਟੁਟੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਦੇ

♥ ♥ ♥.....ਦਿਲ ਟੁਟੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਦੇ .....♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥.....ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ....♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥.....ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਾਹ- ਵਾਹ ਕਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ.....♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥.....ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਖੋੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ .....♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥...dhillon...♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


 
Top