ਮਾਂ ਬਾਝੋਂ

Lakhi Sokhi

Roop Singh
ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਮਾਮੇ ਦਾ...
ਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋ ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ...
ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਏ ਉਲਾਮਾ...
ਕੋਈ ਐਸੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਉਠ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਮੇ ਦਾ.
 
Top