ਯਾਰ ਮਾਰ

marjana.bhatia

Kehnde Badnaam Bada
ਸ਼ਾਹਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੁਰਾ,ਜਿਗਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬੁਰਾ,,
ਅਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਬੁਰੀ ,ਬਗਾਨੀ ਨਾਰ ਬੁਰੀ ,
ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਤਰਦਾ ,,ਸਭ ਤੋ ਬੁਰਾ ਜੋ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ........
 
Top