ਜੱਗ De ਕੰਮ V ਚਲਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੱਗ De ਕੰਮ V ਚਲਦੇ Rehne, ਆਪਣਾ Fun V ਜਾਰੀ Ae__

Zindagi ਜਿਉਣਾ Aukha ਕੰਮ Ae, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ Bhaari ਐ__
 
Top