ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ_

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ__

ਤਾ ਹੀ ਦੁਖ ਸਾਡੇ ਤੋ ਪਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਠਹਿਰ__:)
 
Top