ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋ ਡਰਦੇ ਆਂ_

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋ ਡਰਦੇ ਆਂ__
.
.
.
.
.
.
ਬਾਕੀ ਫੁਕਰੇਆ
ਦੀ ਤਾਂ servIce ਹੀ ਕਰਦੇ
ਆ"
 
Top