ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

~Guri_Gholia~

ਤੂੰ ਟੋਲਣ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ |
ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜੀ | ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੇ ਮੱਖੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ | ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ |

ਘੁੱਗੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਧੰਨਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਕਾ ਆਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਕੁਜ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਮਖੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਓਂਦੀ ਹੈ | ਅਚਾਨਕ ਓਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਘੁੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਮੱਖੀ : ਏ ਘੁੱਗੀ ਇਧਰ ਵੇਖ | ਹੈਂ ਇਧਰ ਨਹੀ ਵੇਖਦੀ | ਏ ਏ |

ਮੱਖੀ : ਏ ਘੁੱਗੀ ਮੈਂ ਡੁਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ | ਏ ਘੁੱਗੀ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ | ਹੀਂ ਕਿਓ ਜੇਹੀ ਹੈ ਪੱਤਾ ਨਹੀ ਸੁੱਟ ਦੀ | ਏ ਏ ਏ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ |

ਘੁੱਗੀ ਡੁਬਦੀ ਮਖੀ ਵੱਲ ਇਕ ਬਾਰ ਨਹੀ ਵੇਖਦੀ | ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਆਖੀਰ ਡੁਬਦੀ ਡੁਬਦੀ ਮੱਖੀ ......

ਮੱਖੀ : ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀ ਸੁੱਟੇਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ "ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਵੇਖੂ" |

ਸਾਰ : ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਏ |

( Must Read It rewritten by Sixth Standard Girl)
 
Top