ਉਦਾਸ ਵਕ਼ਤ ਚ ਮੈ।

aman batra

ਮਨ ਦੀ ਗੱ&#2610
ਉਦਾਸ ਵਕ਼ਤ ਚ ਮੈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ,
ਸਫੇਦ ਸਫਿਆਂ ਚ ਮੈ ਮੈਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲਿਖੀ।

ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਤਮ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ,
ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾ ਲਿਖੀ।

ਮਲੂਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ,
ਤਾ ਆਪਣੇ ਤਪਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਖੀ।

ਚਿਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ,
ਪਰ ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਕਿਸ੍ਮਤ ਚ ਕਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਲਿਖੀ।

ਜੋ ਉੱਡਦੀ ਜਾਏ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ,
ਬੋਹੁਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਐਸੀ ਡਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੀ।

ਬੋਹੁਤ ਜੁ ਲਿਖਿਆ ਗਯਾ ਮੈ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ,
ਉਹ ਬਾਤ ਜੋ ਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਅਣਲਿਖੀ ਨ ਲਿਖੀ।।
 
Top