ਅਮਨ ਲਈ

BaBBu

Prime VIP
ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਏਂ ।
ਅਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਏ ।
ਅਜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆਂ ਬਨਾਣੀਆਂ ।
ਅਜੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੁਝਾਣੀਆਂ ।
ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਦੇ ਤਬਕ ਅਜੇ ਕਈ ਅਸਾਂ ਸਾੜਨੇ ।
ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਕਈ ਹੀਰੋ ਸ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਨੇ ।
ਅਜੇ ਘੁੱਟ ਅਸਾਂ ਖ਼ੌਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਏਂ ।
ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਏਂ ।

ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਨੇਂ ਵਾਹਣੀਆਂ ।
ਵਾਹ ਕੇ ਫੇਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਆਂ ਕਈਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿਆਣੀਆਂ ।
ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਣੀਆਂ ।
ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੰਬਾ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਏਂ ।
ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਏਂ ।

ਜੰਗ ਦਿਆਂ ਢੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌੜਿਆਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ।
ਬੰਬ ਦਿਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌੜਿਆਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ।
ਖੰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੋਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌੜਿਆਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ।
ਅਸਾਂ ਬੜਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌੜਿਆਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ।
ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਈ ਤਰਨਾ ਏਂ ।
ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਏਂ ।
 
Top