ਕਿਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ ਏ

BaBBu

Prime VIP
ਕਿਥੇ ਇਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਂਦੀ,
ਕਿਥੇ ਇਕ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੇਹੀ ਲੇਲੀ ਏ ।

ਕਿਥੇ ਦਰਯੋਧਨ ਜਿਨ੍ਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਵਿਚ,
ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਈ ਇਕ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਲੀ ਏ ।

ਕਿਥੇ ਕਾਲਾ ਸਾਂਵਲਾ ਉਹ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਪਿਆਰਾ,
ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਨ ਕੇ ਤੇ ਖੇਲੀ ਏ ।

ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਜਗ ਵਿਚ,
ਕਿਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ ਏ ।
 
Top