ਓ ਖੇਤਾ ਵਾਲਿਓ

D_Bhullar

Bhullarz
ਓ ਖੇਤਾ ਵਾਲਿਓ...ਓ ਦੇਸ਼ਾ ਵਾਲਿਓ।।
ਸੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਚਰ ਗਏ...ਖੇਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ..।
 
Top