ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ

KARAN

Prime VIP
ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ,
ਇੰਜ ਕਰਦਾਂ; ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਤੂੰ ਜਾ ਅਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਘਰ
ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਖਤ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੱਠੇ , ਤੇਰੇ
ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਪੀੜ ਹਿਜਰ ਦੀ ਚੋਖੀ ਚੰਦਰੀ
ਪਰ ਡਾਹਡਾ ਹਾਂ , ਜਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੌਲਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਅੱਮੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿੱਲੀ ਹੋਵੇ
ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਡਾਹਡਾ ਔਖਾ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ
ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੈ ਸੱਜਣ
ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ....

Zaildar Pargat Singh
 
Top