ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਚਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਚਾਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੜਤਾ ਨੀ ਜਚਦਾ
ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਪਰਵਾਰ ਜਚਦਾ
ਲੱਖ ਟੌਮੀ ਗੂਚੀ ਨਾਲ ਟੌਹਰ ਕੱਡ ਲਏ
ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਚਦਾ

ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਪਸ਼ਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਬੰਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ
ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਯਾਰ ਜਚਦਾ
ਲੱਖ ਟੌਮੀ ਗੂਚੀ ਨਾਲ ਟੌਹਰ ਕੱਡ ਲਏ
ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਚਦਾ

ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਵਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁਮ ਚੁਮ ਹੱਸਦਾ
ਭਗਤ, ਸਰਾਭਾ ਕਰਤਾਰ ਜਚਦਾ
ਲੱਖ ਟੌਮੀ ਗੂਚੀ ਨਾਲ ਟੌਹਰ ਕੱਡ ਲਏ
ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਚਦਾ

ਸਮਝੋ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਣ ਪਗ ਨੂੰ
ਰੱਖਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਪਗ ਨੂੰ
ਪਗ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਐ
ਪਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਜੈਲਦਾਰ ਜਚਦਾ
ਲੱਖ ਟੌਮੀ ਗੂਚੀ ਨਾਲ ਟੌਹਰ ਕੱਡ ਲਏ
ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਚਦਾ ......
Zaildar Pargat SIngh
 
Top