ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਖ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ__

ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਓਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ__
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
J ਨੀ Tu ਐਵੇਂ Tappdi 2 Liners 3
J Kudio ਐਵੇਂ Na 2 Liners 4
GöLdie $idhu ਇਸ ਦਿਲ 💚 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਸੋਹਣੇ ਦਿਲ ❤️ 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਦਿਲ ❤ 2 Liners 0

Similar threads

Top