ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਖ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ__

ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਓਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ__
 
Top