ਰੋਂਦੀ ਨਾਲ ਰੋਵਾਗੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੋਂਦੀ ਨਾਲ ਰੋਵਾਗੇ ਹਸਦੀ ਨਾਲ ਹੱਸਾ ਗੇ ,

ਪਹਿਲਾ ਆਖਿਆ ਦੀ ਬੁੱਜ ਸੱਜਣਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਦਸਾ ਗੇ.....
 
Top