ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ__

ਨੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ__
 
Top